• امروز چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد چهار باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک به شماره های 22-23-41-52 جهت مشاغل مناسب (به غیر از خدمات اتومبیل- صافکاری- آهنگری ) ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.( متقاضیان میبایست در مورد نوع شغل انتخابی قبلاً هماهنگی لازم را با این اداره به عمل آورند.)

 چهارشنبه 8 خرداد 1398   12  0      

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد چهار باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک به شماره های 22-23-41-52 جهت مشاغل مناسب (به غیر از خدمات اتومبیل- صافکاری- آهنگری ) ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.( متقاضیان میبایست در مورد نوع شغل انتخابی قبلاً هماهنگی لازم را با این اداره به عمل آورند.)

( مشخصات مورد اجاره )
1- مساحت مغازه ها 88/26 متر مربع و دارای بالکن به مساحت 80/16 متر مربع می باشد.
2- مبلغ پایه اجاره مزایده بدون سر قفلی ماهیانه مبلغ 7/200/000 ریال (هفت میلیون و دویست هزارریال ) می باشد.
(شروط مزایده)
1- مدت اجاره از تاریخ تنظیم صورتجلسه کمیسیون واعلام برنده بمدت یک سال خورشیدی میباشد .
2- واجدین شرایط متقاضی شرکت درمزایده میبایستی تا ساعت 14 وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 ، ضمن مراجعه به واحدامورمالی این اداره نسبت به دریافت فیش سپرده مزایده به مبلغ 8/640/000 ریال واریزبه حساب بانک ملی آموزش وپرورش کرج واقع دربلوار طالقانی شمالی جنب فروشگاه فرهنگیان اقدام نمایند و اصل فیش را همراه با پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس شماره تلفن خود در پاکت سربسته ولاک و مهر شده به دبیرخانه این اداره تحویل و رسید در یافت دارند .
3- به پیشنهاد بدون فیش بانکی ،مخدوش، مبهم ، مشروط ، بدون امضاء ،قلم خوردگی ، لاک گرفته و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده بصورت کتبی می باشد و به در خواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده ، هزینه کارشناسی و تنظیم سنداجاره به عهده مستاجرخواهد بود.
6- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر، چهارفقره چک بابت تضمین اجاره ویک فقره چک بابت تضمین تخلیه اخذ خواهد شد.
7- -از برنده مزایده یکسال مال الاجاره مندرج در درخواست متقاضی رقبه ، به عنوان ودیعه اخذ و در پایان قرار داد پس از تسویه حساب مسترد خواهدشد.
8- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

9- پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/03/21 در محل این اداره با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قراءت خواهد شدو برنده مزایده طی صورتجلسه اعلام می گردد.
10- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
11- حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد میباشد .
12- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری از تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید . در صورت عدم مراجعه در موعد مقرربمنزله انصراف قطعی تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط میگردد و با نفرات بعدی و با شرایط نفر اول تنظیم قرارداد خواهد شد(موضوع ضبط سپرده در خصوص نفرات بعدی نیز تسری دارد).
13- برنده مزایده متعهد است نسبت به اجرای مقررات و شروط مندرج در سند اجاره که با توجه به مصلحت و صرفه و صلاح موقوفه تنظیم شده است اقدام نموده و از هر گونه عمل مغایر با شروط وتعهدات مزبور خودداری نماید.
14- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سنداجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.
15- متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

پربازدیدترین اخبار