• امروز شنبه سی ام شهریور 1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد یک باب مغازه شماره 12(بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه املاک امامزاده محمد (ع) حصارک جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.( متقاضیان می بایست در مورد نوع شغل انتخابی قبلاً هماهنگی لازم رابااین اداره به عمل آورند.)

 چهارشنبه 8 خرداد 1398   30  0      

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد یک باب مغازه شماره 12(بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه املاک امامزاده محمد (ع) حصارک جهت مشاغل مناسب ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.( متقاضیان می بایست در مورد نوع شغل انتخابی قبلاً هماهنگی لازم رابااین اداره به عمل آورند.)

» مشخصات مورد اجاره «
1- مساحت مغازه 88/26 متر مربع و دارای بالکن به مساحت 80/16 متر مربع می باشد.
2- مبلغ پایه اجاره مزایده بدون سر قفلی ماهیانه مبلغ 7/200/000 ریال (هفت میلیون و دویست هزار ریال ) می باشد.

(شروط مزایده)
 مدت اجاره از تاریخ تنظیم صورتجلسه کمیسیون واعلام برنده بمدت یک سال خورشیدی میباشد1-
2- واجدین شرایط متقاضی شرکت درمزایده میبایستی تا ساعت 14 وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 ، ضمن مراجعه به واحدامورمالی این اداره نسبت به دریافت فیش سپرده مزایده به مبلغ 8/640/000 ریال و واریزبه حساب بانک ملی آموزش وپرورش کرج واقع دربلوار طالقانی شمالی جنب فروشگاه فرهنگیان اقدام نمایند و اصل فیش را همراه با پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس شماره تلفن خود در پاکت سربسته ولاک و مهر شده به دبیرخانه این اداره تحویل و رسید در یافت دارند .
3- به پیشنهاد بدون فیش بانکی ،مخدوش، مبهم ، مشروط ، بدون امضاء ،قلم خوردگی ، لاک گرفته و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده بصورت کتبی می باشد و به در خواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده ، هزینه کارشناسی و تنظیم سنداجاره به عهده مستاجرخواهد بود.
6-از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره از ضامن معتبر، چهارفقره چک بابت تضمین اجاره و یک فقره چک بابت تضمین تخلیه اخذ خواهد شد.
7-از برنده مزایده یکسال مال الاجاره مندرج در درخواست متقاضی رقبه به عنوان ودیعه اخذ و در پایان قرار داد پس از تسویه حساب مسترد خواهدشد.

8- برنده مزایده متعهد است نسبت به اجرای مقررات و شروط مندرج در سند اجاره که با توجه به مصلحت و صرفه و صلاح موقوفه تنظیم شده است اقدام نموده و از هر گونه عمل مغایر با شروط وتعهدات مزبور خودداری نماید.
9- پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/03/21 در محل این اداره با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قراءت خواهد شدو برنده مزایده طی صورتجلسه اعلام می گردد.
10- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
11- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
12- حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد میباشد .
13- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری از تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید . در صورت عدم مراجعه در موعد مقرربمنزله انصراف قطعی تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط میگردد و با نفرات بعدی و با شرایط نفر اول تنظیم قرارداد خواهد شد(موضوع ضبط سپرده در خصوص نفرات بعدی نیز تسری دارد).
14- سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سنداجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.
15- متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار