• امروز سه شنبه یکم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول و دوم ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد پنج باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

 پنج شنبه 18 مرداد 1397   42  0      

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد پنج باب مغازه (بدون سرقفلی) از رقبات موقوفه امامزاده محمد (ع) حصارک به شماره های4-29-35-51-52 جهت مشاغل مناسب (به غیر از خدمات اتومبیل- صافکاری- آهنگری ) ومنطبق با شئون محل از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.( متقاضیان میبایست در در مورد نوع شغل انتخابی قبلاً هماهنگی لازم را با این اداره به عمل آورند.)

» مشخصات مورد اجاره «
1- مساحت مغازه ها 88/26 متر مربع و دارای بالکن به مساحت 80/16 متر مربع می باشد.
2- مبلغ پایه اجاره مزایده بدون سر قفلی مغازه های شماره 29-35-51 ماهیانه مبلغ 7/000/000 ریال (هفت میلیون ریال ) و مبلغ پایه اجاره مزایده بدون سر قفلی مغازه های شماره 52-4 ماهیانه 6/800/000 ریال( شش میلیون و هشتصد هزارریال ) می باشد.
)شروط مزایده(
1- مدت اجاره از تاریخ تنظیم صورتجلسه کمیسیون واعلام برنده بمدت یک سال خورشیدی میباشد .
2- واجدین شرایط متقاضی شرکت درمزایده میبایستی تا ساعت14وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/06/3 ضمن مراجعه به واحدامورمالی این اداره نسبت به دریافت فیش سپرده مزایده به مبلغ 8/400/000 ریال جهت مغازه های 29-35-51 و مبلغ 8/160/000 ریال جهت مغازه های شماره 4-52 و واریزبه حساب بانک ملی آموزش وپرورش کرج واقع دربلوار طالقانی شمالی جنب فروشگاه فرهنگیان اقدام نمایند و اصل فیش را همراه با پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس شماره تلفن خود در پاکت سربسته ولاک و مهر شده به دبیرخانه این اداره تحویل و رسید در یافت دارند .
3- به پیشنهاد بدون فیش بانکی ،مخدوش، مبهم ، مشروط ، بدون امضاء ،قلم خوردگی ، لاک گرفته و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده بصورت کتبی می باشد و به در خواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده ، هزینه کارشناسی و تنظیم سنداجاره به عهده مستاجرخواهد بود.
6- از برنده مزایده در زمان تنظیم قرارداد اجاره ضامن معتبر، چهارفقره چک بابت تضمین اجاره ویک فقره چک بابت تضمین تخلیه اخذ خواهد شد.
7- -از برنده مزایده یکسال مال الاجاره مندرج در درخواست متقاضی رقبه ، به عنوان ودیعه اخذ و در پایان قرار داد پس از تسویه حساب مسترد خواهدشد.
8- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
9- پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/06/04 در محل این اداره با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه اعلام میگردد.
10- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
11- حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد میباشد .
12- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری از تاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید . در صورت عدم مراجعه در موعد مقرربمنزله انصراف قطعی تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط میگردد و با نفرات بعدی و با شرایط نفر اول تنظیم قرارداد خواهد شد(موضوع ضبط سپرده در خصوص نفرات بعدی نیز تسری دارد).
13 برنده مزایده متعهد است نسبت به اجرای مقررات و شروط مندرج در سند اجاره که با توجه به مصلحت و صرفه و صلاح موقوفه تنظیم شده است اقدام نموده و از هر گونه عمل مغایر با شروط وتعهدات مزبور خودداری نماید.
14-سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سنداجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.
15-متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار