• امروز پنج شنبه بیست و دوم آذر 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

شرایط شرکت در مزایده باغ عقیق موقوفه سید احمد میر سپاهی (لیستر ) اعلام شد.

 دوشنبه 23 بهمن 1396   189  0      

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد مجتمع فرهنگی رفاهی عقیق واقع در خلج آباد – میدان حافظ را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

» مشخصات مورد اجاره «
عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مساحت 100000 متر مربع ، شامل اصطبل و محل نگهداری ، پرورش و تعلیم اسب ،تالارعروسی، رستوران، قهوه خانه سنتی، کافی شاپ و...) را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید1.
2- مبلغ پایه اجاره مزایده ماهیانه مبلغ 000/000/720 ریال ( هفتصد و بیست میلیون ریال ) می باشد.
(شروط مزایده)
1- مدت اجاره از تاریخ تنظیم صورتجلسه کمیسیون واعلام برنده بمدت سه سال خورشیدی (در سه اجاره نامه یکساله ) میباشد .
2- واجدین شرایط متقاضی شرکت درمزایده میبایستی تا ساعت14وقت اداری روز شنبه مورخ 28/11/1396 ضمن مراجعه به واحدامورمالی این اداره نسبت به دریافت فیش سپرده مزایده به مبلغ 000/000/864 ریال و واریزبه حساب بانک ملی آموزش وپرورش کرج واقع دربلوار طالقانی شمالی جنب فروشگاه فرهنگیان اقدام نمایند و اصل فیش را همراه با پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس شماره تلفن خود در پاکت سربسته به دبیرخانه این اداره تحویل و رسید در یافت دارند .
3- به پیشنهاد بدون فیش بانکی ،مخدوش، مبهم ، مشروط ، بدون امضاء ،قلم خوردگی ، لاک گرفته و آنهائیکه خارج از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- مزایده بصورت کتبی می باشد و به در خواستهای شفاهی و تلگرافی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده ، هزینه کارشناسی و تنظیم سنداجاره به عهده مستاجرخواهد بود.
6- از برنده مزایده برای سال اول مبلغ کل اجاره بهاء یک ساله به عنوان ودیعه به شکل ضمانت نامه بانکی اخذ و پس از پایان سند اجاره سال اول مستاجر ملزم است نسبت به بروزرسانی و تمدید ضمانت نامه بانکی برای سال دوم اقدام نماید ، ضمنا" جهت تمدید سند اجاره برای سال سوم نیز موضوع فوق الذکر لازم الاجرا می باشد.
7- از برنده مزایده مبلغ 000/000/000/20 ریال بابت تضمین ملک و اعیانی ها و اشجار وتخلیه مورد اجاره به شکل ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.
8-فراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
9- پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 29/11/1396 در محل این اداره با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه اعلام میگردد.
10- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.
11- حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد میباشد .
12- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری از تاریخ اعلام کمیسیون مزایده باید جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید . در صورت عدم مراجعه در موعد مقرربمنزله انصراف قطعی تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط میگردد و با نفرات بعدی و با شرایط نفر اول تنظیم قرارداد خواهد شد(موضوع ضبط سپرده در خصوص نفرات بعدی نیز تسری دارد).
13 برنده مزایده متعهد است نسبت به اجرای مقررات و شروط مندرج در سند اجاره که با توجه به مصلحت و صرفه و صلاح موقوفه تنظیم شده است اقدام نموده و از هر گونه عمل مغایر با شروط وتعهدات مزبور خودداری نماید.
14-سپرده نفرات دیگر بعداز تنظیم سنداجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.
15-متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دایره اجارات این اداره مراجعه نمایند.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر