• امروز پنج شنبه هشتم خرداد 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه نانوایی (بدون سرقفلی ) مرکز شهر کرج

آگهی مزایده عمومی یک باب مغازه نانوایی (بدون سرقفلی ) مرکز شهر کرج

اداره اوقاف شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک باب مغازه نانوایی ( بدون سرقفلی ) از رقبات موقوفه مسجد حضرت ولیعصر (عج) خیابان مظاهری کرج از طریق مزایده عمومی (کتبی ) برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید

 شنبه 8 آبان 1395   1930  0      

به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه البرز اداره اوقاف شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک باب مغازه نانوایی ( بدون سرقفلی ) از رقبات موقوفه مسجد حضرت ولیعصر (عج) خیابان مظاهری کرج  از طریق مزایده عمومی (کتبی ) برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

مشخصات مورد اجاره:

-          یک باب مغازه به مساحت 42/5 متر مربع  دارای زیرزمین به مساحت 42/5 متر مربع و بالکن 6/20متر مربع می باشد.

-       نانوایی دارای دو دستگاه پخت نان لواش و بربری می باشد. 

-        -  مبلغ پایه اجاره مزایده بدون سرقفلی ماهیانه 20/000/000 ریال معادل دومیلیون تومان  می باشد.

 

((شروط  و تعهدات مزایده))

1-      مدت اجاره از تاریخ تنظیم صورتجلسه کمیسیون و اعلام برنده بمدت یک سال خورشیدی می باشد.

2-      واجدین شرایط متقاضی شرکت در مزایده میبایستی تا ساعت 14 وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/08/24 ضمن مراجعه به واحد امور مالی این اداره نسبت به دریافت فیش سپرده مزایده به مبلغ 24/000/000 ریال و واریز به حساب ، نزد بانک ملی آموزش و پرورش کرج واقع در بلوار طالقانی شمالی جنب فروشگاه فرهنگیان اقدام نمایند و اصل فیش را همراه با پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس وشماره تلفن در پاکت سر بسته ، لاک ومهر شده به دبیرخانه این اداره تحویل و رسید دریافت کنند.

3-      به پیشنهادات بدون فیش بانکی ، مخدوش ، مبهم ، مشروط ؛ بدون امضاء ، قلم خوردگی ، لاک گرفته و آنهاییکه خارج از موعد مقرر باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

4-      مزایده صرفا به صورت پیشنهاد کتبی می باشد.

5-      هزینه های چاپ و نشر آگهی مزایده ، کارشناسی و تنظیم سند اجاره به عهده مستاجر خواهد بود.

6-      چک های  ضمانت از ضامن معتبر در زمان تنظیم قرارداد از برنده مزایده دریافت می گردد.

7-      مبلغ یک سال  مال الاجاره به عنوان ودیعه دریافت و در پایان قرارداد پس از تسویه حساب مسترد می گردد.

8-      برنده مزایده متعهد است نسبت به اجرای مقررات و شروط مندرج در سند اجاره که به مصلحت ، صرفه و صلاح موقوفه تنظیم شده است اقدام نموده و از هرگونه اقدام مغایر با شروط و تعهدات مزبور خودداری نماید.

9-      افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

10- پیشنهادات واصله ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 95/08/25 در محل اداره  مذکور با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه اعلام می گردد.

11- کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

12- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد می باشد.

13- برنده مزایده حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ اعلام کمیسیون باید جهت تنظیم قرارداد به اداره مذکور مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده بمنزله انصراف قطعی تلقی و سپرده به نفع موقوفه ضبط می گردد وبا نفرات بعدی با شرایط نفر اول تنظیم قرارداد خواهد شد.( ضبط سپرده در خصوص نفرات بعدی نیز تسری دارد.)

14- سپرده شرکت کنندگان بعد از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده پرداخت خواهد شد.

15- متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به واحد اجارات این اداره مراجعه نمایند.

 

برچسب ها   مزایده

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار