• امروز شنبه نهم فروردین 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

کانال امامزادگان استان البرز

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

راهبرد مشارکت مردمی

لیست اخبار
((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

((آگهی مزایده عمومی نوبت اول ))

اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد تعداد یک واحد آپارتمان مسکونی از رقبات موقوفه محبوبه پروازی را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات و شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید

1397/5/18 ( مزایده و مناقصه ) 169 0 رای به این مطلب ادامه مطلب